Forside | Kapital 2 Det Væsentlige i den Islamiske Tro | Eksistensens usynlige riger 5

Engles karakteristika


Engle er skabt af "lys", dog ikke den slags lys, vi kender; men en mere forfinet og subtil form, som vi kalder nur. Det arabiske ord for engel er malak. Ifølge dets rodform, betyder malak "budbringer", "udsending", "stedfortræder", "tilsynshavende" og "en kraftfuld én". Rodbetydningen peger også på en nedstigning fra et højt sted. Engle er væsener, som bygger relationer mellem den metakosmiske verden og den materielle, overfører Guds befalinger, leder væseners handlinger og liv (med Guds tilladelse) samt repræsenterer deres tilbedelse i deres egne riger.
Da engle har forfinede eller subtile legemer af nur (lys), bevæger de sig yderst hastigt og gennemtrænger eller udfylder alle eksistensens riger. De sætter sig på vore øjenlåg eller i andre væseners kroppe, for at betragte Guds værker gennem vore eller deres øjne. De stiger også ned i hjerterne på Profeter og hellige mennesker for at bringe dem inspiration. Sådanne inspirationer er sædvanligvis fra Gud, men de kan sommetider være fra engle.
Nogle dyr, som f.eks. honningbien, handler i overensstemmelse med Guddommelig inspiration, selvom videnskaben forsikrer os om at de ledes af impulser. Men videnskaben kan ikke forklare, hvad en impuls er, og hvordan den opstår. Videnskaben prøver at opdage, hvordan trækfugle finder vej, og hvorledes unge ål, der er klækket i Europas floder, finder vej til havet, som er deres rette vand. Selvom vi forklarer dette med information, kodet ind i deres DNA, er denne information med sikkerhed fra Gud, Som ved alting, kontrollerer universet og udpeger engle til at lede tilværelsen for sådanne skabninger.
Alt, der eksisterer, enten som individ eller som art, har en kollektiv identitet og udfører en enestående, universel funktion. Hver blomst udviser et ypperligt design og symmetri, og reciterer, i dens eget sprog, de Navne på Skaberen, der er manifesteret i den; den hele Jord udfører en universel pligt af herliggørelse, som var den en enkelt blomst; og himlene priser og herliggør universets Majestætiske Skaber, gennem deres sole, måner og stjerner. Selv ubevægelige materielle legemer udfører, selvom de udadtil er ubevægelige og ubevidste, en vital funktion med at prise Gud. Engle repræsenterer disse ubevægelige legemer i tingenes indre dimensioner, og udtrykker deres pris. Til gengæld er disse ubevægelige legemer englenes repræsentanter, boliger og moskéer i denne verden.
Der findes forskellige klasser af engle. En klasse er hengivet til konstant tilbedelse; en anden tilbeder ved at arbejde. Disse arbejdende engle har funktioner, der ligner menneskelige beskæftigelser, som f.eks. hyrder og bønder. Med andre ord er Jordens overflade som en almindelig gård, og en udpeget engel overvåger alle dens dyrearter ved den Majestætiske Skabers befaling, ved Hans tilladelse og Magt og for Hans skyld.
Jordens overflade er samtidigt en dyrkbar mark, hvor alle planter bliver sået. En anden engel udpeges til at overvåge alle disse i den Almægtige Guds Navn og ved Hans Magt. Lavere rangerende engle tilbeder og lovpriser Gud, den Almægtige ved at overvåge bestemte plantearter. Ærkeenglen Mikael, må fred være med ham, er overhoved for alle disse engle.
Engle, der fungerer som hyrder eller bønder har ingen lighed med menneskelige hyrder eller bønder, for deres overvågning er udelukkende for Guds skyld, i Hans Navn og ved Hans Kraft og befaling. De iagttager manifestationerne af Guds Herredømme i de arter, de er udset til at overvåge, studere manifestationerne af Guddommelig Kraft og Nåde i den, overføre Guddommelige befalinger til den gennem en slags inspiration og på en eller anden måde arrangere dens frivillige handlinger.
Deres overvågning af planter i særdeleshed består i at repræsentere, på englesprog, planternes lovprisninger på deres sprog. Med andre ord proklamerer de på englenes sprog de lovprisninger og herliggørelser, som alle planter udtrykker overfor den Majestætiske Skaber gennem deres liv. Disse engle regulerer og fordeler plantens evner korrekt og leder dem mod bestemte mål. Englene udfører sådanne tjenester, dels gennem deres delvise viljekraft og en slags tilbedelse og beundring. De finder ikke selv på, eller skaber, deres handlinger, for alting bærer et stempel, der er særligt for alle tings Skaber, som betyder, at kun Gud skaber. Kort sagt, alt hvad engle foretager sig, er tilbedelse, og er derfor ikke ligesom de almindelige handlinger hos mennesker.
Den Majestætiske Skaber af dette vældige skabelsens palads benytter fire slags eller klasser af arbejdere: engle og andre åndelige væsener; livløse ting og vegetabilske skabninger, der er ret vigtige tjenere for Gud, de arbejder uden løn; dyr, der tjener ubevidst til gengæld for en lille løn i form af mad og fornøjelse; og menneskeheden, der arbejder i bevidsthed om den Majestætiske Skabers hensigter. Mænd og kvinder lærer af alle ting og overvåger lavere rangerende tjenere til gengæld for løn i form af belønninger her og i det Hinsidige.
Den første klasse består af engle. Disse væsener bliver aldrig forfremmede for det, de gør, for hver af dem har en bestemt, fast rang og får en særlig glæde fra arbejdet i sig selv, såvel som en stråleglans fra tilbedelse. Det vil sige at deres belønning ligger i deres tilbedelse. Ligesom vi næres af og får glæde af luft og vand, såvel som af lys og mad, bliver englene ernæret ved, og får glæde af lysene ved ihukommelse og herliggørelse, tilbedelse og viden og kærlighed til Gud. Eftersom de er skabte af lys i dets mere forfinede og subtile form, ernæres de af lys. Selv vellugtende dufte, som er tæt på lys, er en slags nydelsesrig næring for dem. Sandelig, rene ånder finder glæde ved søde dufte.
For det arbejde, de udfører på befaling af Ham, de tilbeder, deres handlinger for Hans skyld, den tjeneste de gjorde i Hans Navn, deres overvågning gennem Hans syn, den ære, de vandt ved forbindelsen med Ham, den "forfriskelse" de finder i studiet af Hans Kongeriges materielle og immaterielle dimensioner, og deres tilfredshed ved at iagttage Hans Ynde og Majestæts manifestationer, modtager englene en sådan ophøjet fryd, at vi end ikke kan begynde at forstå det. Desuden kan kun de sanse denne fryd.
Engle synder ikke og kan ikke være ulydige, for de har ikke en ondt-befalende sjæl, der skal modstås. De har faste stationer og bliver således hverken forfremmede eller degraderede. De er også fri for negative kvaliteter som misundelse, bitterhed og fjendskab, og for alle lyster og dyriske appetiter, som man finder det hos mennesker og jinn. De har intet køn, spiser og drikker ikke og føler ingen sult, tørst eller træthed. Lovsang, tilbedelse, recitation af Guds Navne og herliggørelse af Ham er deres næring, ligesom lys og søde dufte er det.
Udover de, der er udpeget til at repræsentere og overvåge forskellige arter på Jorden og fremlægge deres tilbedelse for Gud, er der fire Ærkeengle og andre engle, der har særlig nærhed til Gud. Der er andre grupper engle, kendt som Mala'-i A'la (det Højeste Råd), Nadiya-i A'la (den Højeste Forsamling) og Rafiq-i A'la (det Højeste Selskab), ligesom der er engle udpeget til Paradis og Helvede. Engle, der nedskriver en persons gerninger, kaldes Kiramun Katibun (de Ædle Skrivere) og, som det fastslås i en hadith, er 360 engle ansvarlige for hver troendes liv. De vogter deres opgaver, især under barndommen og alderdommen, beder for dem og beder Gud om at tilgive dem. Andre engle hjælper de troende i tilfælde af krig, møder op i forsamlinger, der priser og herliggør Gud, såvel som studere møder, der holdes for Guds skyld og for at gavne folk.
Gud, den Almægtige, har magten over alting. Selvom Han kan beskytte hver enkelt menneske Selv, kan Han udpege engle til at vogte Hans tjenere. For at gøre sig fortjent til sådan en bevogtning og selskab af engle, skal man frivilligt gøre det, der er godt og etablere et stærkt forhold til Gud, den Almægtige. Man skal have stærk tro på Gud og alle andre af troens søjler, aldrig forsømme regelmæssig tilbedelse og bøn, føre et disciplineret liv og afholde sig fra forbudne ting eller syndige handlinger.
Troen på engle har mange fordele. For eksempel giver den os nogen fred og fjerner vor ensomhedsfølelse. Den inspiration, engle indgyder os, begejstrer os, oplyser os intellektuelt og åbner op for nye horisonter af viden og tænkning. Opmærksomheden på den konstante tilstedeværelse af engle hjælper os også til at afstå fra synd og upassende opførsel.
Share this