Forside | islam

1. Meningen med Profeternes Profetgerning og Mission


Gud skaber hvert samfund af væsener med et formål og en guide eller leder. Det er utænkeligt, at Gud, Som gav bierne en dronning, myrerne en fører og fugle og fisk hver en guide, ville lade os uden Profeter til at vejlede os til åndelig, intellektuel og materiel fuldkommenhed.

Profetgerning er den højeste rang og ære, et menneske kan modtage fra Gud. Det beviser menneskets indre væsens overlegenhed over alle andre. En Profet er som en gren, der rækker ud fra det Guddommelige til det menneskelige rige. Han er skabelsens egentlige hjerte og tunge og besidder et superb intellekt, der gennemtrænger tingenes og begivenhedernes virkelighed.

Derudover er han det ideelle væsen, for alle hans evner er harmonisk excellente og aktive. Han stræber efter og er til stadighed på vej fremad mod Himlen, venter på Guddommelig inspiration eller Åbenbaring som løsning på de problemer, han står overfor, og han er forbindelsespunktet mellem denne verden og det Hinsidige. Hans krop er underlagt hans hjerte og følger det, det billedlige sæde for det åndelige intellekt. Hans sanser og tanker er altid rettet mod Guds Navne og Attributter. Han går til det, han opfatter, og når til det ønskede bestemmelsessted.

Når en Profets sanser er udviklet til fulde - syn, hørelse og dermed viden - overgår de alle andre menneskers, og man kan ikke forklare hans sanseopfattelse med begreber som anderledes lys, lyd eller nogle andre bølgelængder; men almindelige mennesker kan ikke opnå en Profets viden.

Selvom vi kan finde Gud ved at reflektere over naturens fænomener, har vi brug for en Profet til at fortælle os, hvorfor vi blev skabt, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen og hvordan vi skal tilbede vor Skaber på bedste måde. Gud sendte Profeter for at lære deres folk meningen med skabelsen og sandheden i tingene, at afsløre mysterierne bag historiske og naturlige hændelser og at fortælle os om vort slægtskab og om det, der findes mellem Skrifterne og universet.

Alt i universet prøver at udstille den Almægtiges, den Altomsluttende Skabers Navne og Attributter. På samme måde noterer og bekræfter Profeterne og er trofaste overfor, til det subtile, mystiske slægtskab mellem Gud og Hans Navne og Attributter. Da det er deres pligt at vide og tale om Gud, træder de ind i den sande mening i tingene og hændelserne, og de viderebringer det direkte og oprigtigt til menneskeheden.

Uden Profeter havde vi ikke kunnet gøre noget videnskabeligt fremskridt. Mens de, som benytter en evolutionær tilgang til at forklare historiske begivenheder, er tilbøjelige til at give tilfældigheder og deterministisk evolution, vejledte Profeterne menneskeheden i intellektuel - og dermed videnskabelig oplysning. Derfor accepterer bønder Profeten Adam som deres første læremester, skræddere accepterer Profeten Enok, skibsbyggere og sømænd accepterer Profeten Noa og urmagere accepterer Profeten Josef. Desuden markerede Profeternes mirakler slutudviklingen af videnskabelig og teknologisk fremgang og tilskyndede folk til dem.

Profeterne vejledte menneskene gennem personlig adfærd og de himmelske religioner og Skrifter, de overbragte for at udvikle deres medfødte evner og rettede dem mod formålet med deres skabelse. Havde det ikke været for dem, ville menneskeheden (frugten af skabelsens træ) have ligget og gået i forrådnelse. Ligesom menneskeheden behøver retfærdighed, ligeså meget som den behøver privat indre fred, underviste Profeterne livets love og fastlagde reglerne for et fuldkomment socialt liv baseret på retfærdighed.

Koranen erklærer udtrykkeligt: Vi sendte blandt alle folk en Budbringer (med befalingen): "Tjen Gud og undgå ondt" (16:36). Men mange mennesker glemte gradvist disse Guddommelige lærdomme og faldt for sådanne fejl som at guddommeliggøre Profeterne eller andre eller tog del i afgudsdyrkelse. Selv hvis man indrømmer, at der må være en enorm forskel på de originale religioner og de nuværende udgaver af dem, er det ret umuligt at forstå de forhold, der fik Konfucius til at fremstå i Kina og Brahma og Buddha i Indien. Det er ligeså svært at gætte, hvad der var deres oprindelige budskab, og i hvilken grad de er blevet ødelagte.

Havde Koranen ikke introduceret Profetgerning for os, ville vi ikke have nogen nøjagtig ide af mange Profeters karakter, liv, missioner og lærdomme. En præcis hadith siger: "En Profets discipler vil fortsætte hans mission efter hans død; men nogle af hans følgere vil senere ødelægge alt, han havde skabt." Dette er et meget vigtigt punkt. Mange af de religioner, vi nu betragter som falske, vendte sig mod falskhed, overtro og legender gennem tiden gennem dens fjenders overlagte ødelæggelse (eller gennem dens følgeres misforståelser) på trods af deres mulige oprindelse i den reneste, Guddommelige kilde.

At sige at én er Profet, uden at han er det, er hedensk, ligesom det er tilfældet, hvis man nægter at tro på en ægte Profet. Vi skulle betragte det, Buddhisme eller Brahmanisme kan have været i deres sande, originale skikkelser, ligesom de doktriner der tillægges Konfucius eller shamanisternes udøvelser og tro. Måske har de stadig nogle rester af det, de oprindeligt var.

Mange religioner, der engang var rene, er blevet forvrænget og forandret; derfor er det væsentligt at acceptere renheden i deres oprindelige grundlag. Koranen siger: Der har aldrig været et folk, uden at en advarer har levet iblandt dem (35:24), og: Vi sendte en Budbringer blandt alle folk (16:36).

Disse Åbenbaringer erklærer, at Gud sendte Budbringere til hver folkegruppe. Koranen nævner navnene på 28 Profeter ud af et samlet antal på 124 000. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor og hvornår mange af dem levede; men vi behøver heller ikke at have den information, for: I tiderne før dig sendte Vi Budbringere; af dem er der nogle historier, Vi har fortalt dig og nogle, hvis historier, Vi ikke har fortalt til dig (40:78).

Nylige studier i sammenlignende religion, filosofi og antropologi afslører, at mange vidt spredte samfund deler visse begreber og praksis. Blandt disse er bevægelser fra polyteisme til monoteisme, idet man beder til Een Gud i vanskelige tider ved at løfte hænderne og bede om noget fra Ham. Mange af den slags fænomener peger på en enkelt kilde og en enkelt lære. Hvis primitive stammer, der er afskåret fra civilisationen og indflydelse fra kendte Profeter, har en sikker forståelse af Hans Enhed, selvom de kun har lidt forståelse af, hvordan man lever i henhold til den tro, må en Budbringer være blevet sendt til dem et tidspunkt i fortiden: For hvert folk er der en Budbringer. Når deres Budbringer kommer, bliver sagerne mellem dem afgjort med retfærdighed, og de bliver ikke behandlet uret (10:47).

Som det blev understreget tidligere, er det sådan, at når folk faldt tilbage i mørket efter en Profet, sendte Gud dem en anden til at oplyse dem igen. Dette forsatte indtil den Sidste Profets komme. Grunden til at sende Profeterne Moses og Jesus krævede, at Profeten Muhammad blev sendt. Da hans Budskab var til alle, uanset tid og sted, endte Profetgerningen med ham.

På grund af bestemte sociologiske og historiske fakta, der kræver en længere forklaring, blev Profeten Muhammad sendt som "en barmhjertighed til alle verdener (21:107)". Af denne grund tror muslimerne på alle Profeterne og gør ingen forskel på dem:

Budbringeren tror på det, der er blevet sendt til ham fra hans Herre, og det gør de troende også. De tror alle på Gud, Hans engle, Hans Skrifter og Hans Budbringere: "Vi gør ingen forskel på Hans Budbringere" - og de siger: "Vi hører og adlyder. Skænk os Din tilgivelse, vor Herre; til Dig går rejsen." (2:285).

 

Derfor er Islam, åbenbaret af Gud og overbragt til menneskeheden af Profeten Muhammad, universel og evig.

Det er hinsides denne bogs sigte at beskrive Profetgerningen og fortælle alle Profeters historier; men ved at fokusere på Profeternes Segls Profetgerning, som fortalte os om de andre Profeter og Guddommelige Skrifter og gjorde vor Herre kendt for os, vil vi gøre de andre Profeter kendte og bevise deres Profetgerning.

Tro på Gud, kilden til glæde, at følge den Sidste Profet og Budbringer fra Gud er nøglerne til velstand i begge verdener. Hvis vi vil frelses fra fortvivlelse og alle livets negative sider og opnå intellektuel, spirituel og materiel perfektion, må vi helhjertet tro på, at Muhammad er Guds Sendebud og følge hans vejledning.

 

Share this